บริการของเรา

จากประสบการณ์นานเกือบ 20 ปี ทำให้ทีมงานหัตถวุฒิแคมป์เปรียบเป็นมืออาชีพของเรา "ชาวค่าย" แต่ละกลุ่มคณะล้วนเติมเต็มประสบการณ์ให้เราได้เข้าถึงคำว่า "อุดมการณ์แห่งการบริการ" ที่สามารถเปลี่ยนคำว่า " เป็นไปไม่ได้ " ให้เป็นเรื่องง่ายเสมอ

หัตถวุฒิแคมป์เปรียบเป็นศูนย์สัมมนาและศูนย์การฝึกอบรมได้หลากหลายกิจกรรม อาทิเช่น การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับต่างๆ อบรมเยาวชน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ค่ายวิชาการ ด้านต่างๆ เช่น ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ค่ายเก็บตัวนักกีฬา รวมถึงการ อบรมสัมมนาองค์กร และ วอล์คแรลลี่ เป็นต้น

 

หัตถวุฒิแคมป์สามารถจัดค่ายพักแรมลูกเสือในรูปแบบ "งานชุมนุม "

เมื่อรวมพื้นที่ทั้ง 3 แคมป์ย่อยเข้าด้วยกันเราสามารถจัดค่ายพักแรมคนพันคน หรือค่ายคนร้อยคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการจัดการบริหารค่ายอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่ระดับลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ หรือค่ายลูกเสือต่างประเทศ เช่นทีมลูกเสือจากประเทศฮ่องกง ที่ล้วนได้รับการดูแลในเรื่องสถานที่และอาหาร รวมถึงสภาพแวดล้อมของบริเวณการทำกิจกรรมด้วยความประทับใจ

 

 

การจัดอบรมนักศึกษาและเยาวชนในกิจกรรมต่างๆได้ครบวงจร

ด้วยบริเวณสถานที่อันกว้างใหญ่จึงเหมาะสำหรับการจัดอบรมนักศึกษาและเยาวชนในกิจกรรมต่างๆได้ครบวงจรด้วยทีมงานวิทยากรผู้ให้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หรือเป็นการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทางค่ายก็สามารถรองรับกิจกรรมที่มากด้วยประโยชน์และมีคุณภาพได้อย่างดี

 

 

หัตถวุฒิแคมป์เป็นค่ายที่ได้มาตราฐานในการจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ตั้งแต่ระดับขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ประเภทต่างๆ จนถึงขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ด้วยปรัชญาการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ และเที่ยงตรงจึงทำให้ค่ายหัตถวุฒิแคมป์เปรียบเป็นศูนย์เพาะบ่มครูลูกเสืออีกแห่งหนึ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และคงไว้ซึ่งความดีงามของการลูกเสือ เพื่อเตรียมพร้อมดูแลเยาวชนของชาติต่อไป

 

 

หัตถวุฒิแคมป์สามารถตอบรับค่ายอบรมทางวิชาการได้หลากหลาย

ด้วยมีวัตถุดิบทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของสายธาร เทือกเขาเงาไม้ และความสะดวกสบายในสถานที่อบรมรวมถึงห้องพักที่สะอาดปลอดภัยเพียงเติมกิจกรรมการเรียนรู้ที่มากด้วยสาระและทักษะต่างๆ ก็สามารถเปลี่ยนกิจกรรมที่เคยจำเจมาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในอ้อมกอดทางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มจำนวน " ต้นกล้าทางวิชาการให้มากมาย " ในค่ายหัตถวุฒิแคมป์