หัตถวุฒิแคมป์เป็นค่ายที่ได้มาตราฐานในการจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ตั้งแต่ระดับขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ประเภทต่างๆ จนถึงขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ด้วยปรัชญาการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ และเที่ยงตรงจึงทำให้ค่ายหัตถวุฒิแคมป์เปรียบเป็นศูนย์เพาะบ่มครูลูกเสืออีกแห่งหนึ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และคงไว้ซึ่งความดีงามของการลูกเสือ เพื่อเตรียมพร้อมดูแลเยาวชนของชาติต่อไป